بررسی تأثیرات مقامات‌ العارفین بوعلی سینا بر متون عرفان عملی

میراث مکتوب- ابن‌سینا هر چند در فلسفه مشاء و طبابت شهرتی عام یافته است و وی را ارسطوی جدید نامیده‌اند، اما درحوزۀ عرفان نامور و از حق تقدم برخوردارنشده است؛ در حالی که بررسی آثار و احوال ایشان نمایانگر احراز این حق است. وی آثاری مانند حی بن یقظان، سلامان و ابسال، قصیده عینیه، ترغیب بر دعا و چند رساله دیگر در حوزه عرفان نگاشته است. مهم‌ترین اثر عرفانی ابن سینا، مقامات العارفین در نمط نهم اشارات است که بسیار مهم است و تعلق ابن سینا را به عرفان اسلامی به‌خوبی نشان می‌دهد. این اثر بر متون عرفان عملی مانند منازل‌ السائرین خواجه عبدالله انصاری و حکمت متعالیه ملاصدرا اثرگذار بوده است.

بیست و چهارمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ بوعلی سینا در روز چهارشنبه سوم شهریور ساعت ۱۱ صبح با عنوان «بررسی تأثیرات مقامات‌ العارفین بوعلی سینا بر متون عرفان عملی» به سخنرانی دکتر فرشته ندری ابیانه، استاد دانشگاه بوعلی سینای همدان، اختصاص دارد که به صورت مجازی پخش خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را از اینستاگرام مرکز فرهنگی شهرکتاب به نشانی ketabofarhang، تلگرام این مرکز به نشانی bookcitycc و صفحه‌ی این مرکز در سایت آپارات پیگری کنند.