وحدت وجود و نتایج آن از نگاه محی‌الدین ابن عربی

میراث مکتوب- کتاب «وحدت وجود و نتایج آن از نگاه محی الدین ابن عربی» به اهتمام انتشارات سلوک ما، منتشر شد.

نویسندۀ این اثر پژوهشی، که با استناد به 256 منبع، آن را به رشته تحریر درآورده است، پژوهشگر مطالعات عرفانی و آثار ابن عربی، علی شالچیان ناظر، است که آثار متعددی را در ترجمه و شرح و تبیین عرفان ابن عربی در کارنامۀ خود دارد.

استاد در این کتاب تلاش کرده است که وحدت وجود را که بی‌شک مهم‌ترین و اساسی‌ترین بحث از مباحث عرفانی است، از نگاه محی‌الدین ابن عربی، تبیین کند و به نتایجِ علمی و عملی این دیدگاه نیز اشاراتی داشته باشد.کسی که با آثار محی الدین آشنا است می‌داند که محی الدین در آثار مختلفش، کوشیده است تا موضوع وحدت وجود و نکته‌های مربوط به آن را به مخاطبانِ باهوش خویش، بفهماند و این کار را در رأس همۀ تعالیم قرار داده است.

توجه به این موضوع نیز ضروری است که دیدگاه وحدت وجود فقط یک دیدگاه نظری نیست و این دیدگاهِ بنیادین نتایج علمی و عملیِ فراوانی را در پی دارد؛ به طوری که با پذیرش این دیدگاه، باید بسیاری از امورمعنوی، دوباره تعریف شوند.کتاب حاضر شامل برخی نکته‌ها و دقت نظرهایی است که در آثار دیگران یافت نمی‌شود.

این کتاب از شش فصل تشکیل شده است. فصل اول و دوم به شرح اصطلاحاتی اختصاص دارد که به طور مستقیم، یا غیر مستقیم، با وحدت وجود مربوط است. در فصل سوم، موضوع‌ِ وحدت وجود شرح داده شده است. فصل چهارم‌ِ کتاب شامل نکته‌هایی مهم درمورد وحدت وجود است که ابهامات و شبهه‌هایی را برطرف می‌کند. در فصل پنجم، برخی از نتایج علمی و عملی‌ِ دیدگاه وحدت وجود بیان شده است. فصل ششم یعنی فصل آخرِ کتاب به بیان اصول دهگانۀ محی الدین اختصاص دارد که با این اصول دهگانه می‌توان اتفاقاتی را که در جهان رخ می‌دهد تبیین کرد.

خواننده محترم با درک این کتاب، به شناخت جهان و نظام جهان، و شناخت حضرت حق، و شناخت خود، و شناختِ نسبت خویش با جهان و حضرت حق، دست می یابد؛ و خواننده درک می کند که بر اساس نسبتی که با حضرت حق دارد، چگونه باید رفتار کند.