شمارۀ پنجم «پژوهش‌های زبانی‌ ـ ادبی قفقاز و کاسپین»

میراث مکتوب- مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی با همکاری دانشکدۀ شرق‌شناسی دانشگاه روسی– ارمنی (اسلاونی) کشور ارمنستان، پنجمین شمارۀ دوفصلنامۀ تخصصی پژوهش‌های زبانی‌ ـ ادبی قفقاز و کاسپین را منتشر کرد.

نشریۀ پژوهش‌های زبانی – ادبی قفقاز و کاسپین به چاپ مقالات مرتبط با زبان‌ها و گویش‌های کرانۀ کاسپین و منطقۀ قفقاز، و یا پژوهش‌های ادبی این گستره که صبغۀ زبان شناختی داشته باشند، اختصاص یافته‌‌است. هدف از تأسیس این دوفصلنامه که به سه زبان فارسی، روسی و انگلیسی منتشر می‌شود آشنایی پژوهشگران و محافل دانشگاهی ایرانی با تحقیقات انجام شده در کشورهای پساشوروی و بالعکس است.

این مجله به مطالعۀ پیوندهای زبانی و ادبی کشورهای قفقاز و مناطق جنوب و جنوب غربی دریای کاسپین اختصاص یافته‌‌است. البته گسترۀ پژوهشی آن، محدود به حوضۀ آبریز دریای کاسپین نخواهد بود؛ چه، بر پایۀ قوانین زبان‌شناسی زبان‌های ایرانی، حوزۀ مطالعاتی دریای کاسپین، گسترۀ وسیعی از آذربایجان، طوالش، گیلان و گرگان تا سمنان را دربر‌می‌گیرد؛ به همین سبب، کل این خطّه و تمامی جمهوری‌های قفقاز شمالی و جنوبی و مناطق شمال غرب ایران، در محدودۀ مطالعات این فصلنامه قرار می‌گیرد. بنابراین همۀ مقالاتی که با رویکرد زبان‌شناختی نوشته شده‌ باشند – اعمّ از مطالعات زبان و گویش، پژوهش‌های لغوی، فولکلور، جاینام‌شناسی و غیره- برای چاپ در این مجله مناسب خواهد بود. علاقه‌مندان می‌توانند مقالات این شماره را از طریق وبگاه نشریه (http://caucas.cgie.org.ir) بارگیری نمایند:

 

دو اصطلاح مسیحی در زبان‌های شمال قفقاز / گارنیک آساطوریان

تحوّلات تاریخی زبان طبری / حبیب برجیان

تأمّلاتی در حوزۀ معنایی مفهوم «بو» در اوستایی / آنتونیو پانائینو

نامۀ انجمن ناصری زردشتیان کرمان به ولیعهد ایران، مظفّرالدین میرزا در تبریز / سیّد محمّدصادق ابراهیمیان شیاده/ بهرام برومند امین

یادداشتی دربارۀ چند اصطلاح داروشناسی در دست‌نویس دستورالادویه / امیر ضیغمی

توصیف گویش تاتی رامندی / راحله ایزدی‌فر

Армянская община Кишинева  \   Ион Гуменный