کیمیای سعادت

میراث مکتوب- تصويري كه مي‌بينيم مربوط به آغاز بخش "ربع عبادات" در دستنويسي از كيمياي سعادت (نسخه 1279فارسي كتابخانه دانشگاه استانبول، مورخ846 ق) است. اين نسخه به خط نسخ خوش بايزيد بن ابرهيم تبريزي كتابت شده است.

برای دیدن تصویر کامل، روی عکس کلیک کنید.

معرفی از علی صفری آق قلعه