شمارۀ 16 مجلۀ «دستور»

میراث مکتوب- شانزدهمین شمارۀ مجلۀ دستور، از مجموعه ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شد. این مجموعه شامل دو بخش کلى است.

در قسمت مقالۀ این شماره عناوین ذیل به چشم مى‌خورد:

«زبان پارسی را چه شده است بدین لطیفی و خوبی؟ واژه‌سازی در زبان فارسی در دو دورۀ تاریخی: بیراهه‌ها و راه‌ها» / مهدی سالاری‌نسب

«چندمعنایی تکواژ «ـ باز» در زبان فارسی: تحلیلی در چهارچوب نظری صرف ساخت» / سحر بهرامی خورشید و صابر میرزایی‌نیا

«بعضی شکل‌های ناشناختۀ ضمایرِ پیوسته در متون کهن فارسی» / محمود ندیمی هرندی و تهمینه عطائی کچوئی

«پیدایش نمود استمراری در فارسی: رویکرد «دستورشدگی»» / شادی داوری و مهرداد نغزگوی کهن

«پیش‌نیازهای بررسی آسیب‌شناختی خط و زبان فارسی در فضای مجازی» / مریم مسگر خویی

«تغییرات آوایی و صورت‌های شکسته در فضای مجازی و استفاده از آن‌ها در فرهنگ‌های جامع زبان فارسی» / امید طبیب‌زاده

«واژه‌بست‌های ضمیری در نقش ضمیر انعکاسی در زبان فارسی» / محمد راسخ‌مهند

«تحلیل محتوایی و آماری خطاهای نوشتاری دانش‌آموختگان نظام متوسطه» / زهرا عباسی، مطهره موسوی و مریم دانشگر

در بخش «نقد و بررسی» سه مقاله زیر آمده است:

«ویراستیار (برنامۀ ویرایش متون فارسی)» / عباس بگ‌جانی

«دستوری شناختی برای زبان فارسی» / محمدرضا رضوی

«معرفی و نقد رسالۀ دکتری در واج‌شناسی و نحو فارسی از دانشگاه رادبود هلند: تحلیلی شاهدبنیاد و جدید از ساخت‌نوایی واژگان زبان فارسی» / امید طبیب‌زاده

شمارۀ شانزدهم ویژه‏نامۀ دستور، با دبیری و ویراستاری علمی دکتر محمد دبیرمقدم در ۳۲۰ صفحه و به بهاى ۲۰۰۰۰۰ ریال منتشر شده است.