بوتیقای گل و رمزگان گیاهان؛ تحقیق و تصحیح نسخۀ خطی رمز الریاحین

میراث مکتوب- دومین نشست تخصصی انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه‌های خطی ایران با موضوع «بوتیقای گل و رمزگان گیاهان؛ تحقیق و تصحیح نسخۀ خطی رمز الریاحین» برگزار می‌شود.

این نشست با حضور مصحح اثر، نوشاد رکنی، رئیس اداره اطلاعات فرهنگی و حفاظت فنی کتابخانه و موزۀ ملک و به میزبانی سمیه شکری روز پنجشنبه ۲۹ مهرماه 1400، ساعت ۱۸، در صفحه اینستاگرام انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه‌های خطی ایران (mosahheh@) برگزار خواهد شد.