نزهةالزاهد

میراث مکتوب- نزهةالزاهد اثرى است ادبى و دعایى كه در آن با نثرى شیوا و بیانى استوار به توضیح یا ترجمه كلمات روح بخش امامان معصوم(ع) پرداخته شده است. این كتاب، از جمله كهن‌ترین كتاب‌هاى دعایى شیعه به شمار می‌رود که به لحاظ توضیحات شیرین پارسى و نیز تنظیم و تبویب و اختصار، حائز اهمیت بوده و گویاى نفوذ تشیع امامى در ایران قرن ششم و هفتم است.

 

 

کتابشناسی:

نزهةالزاهد (فارسی ـ عربی)

[ادعیۀ مأثور از امامان معصوم(ع) با توضیحات فارسی از سدۀ ششم]

از مؤلفی ناشناخته (سدۀ 6)

به کوشش رسول جعفریان

تهران: 1376ـ 363 ص/ قطع وزیری

شابک: 0 ـ 39 ـ 5568 ـ 964

با همکاری اهل قلم

میراث مکتوب: 6