تذكرةالمعاصرين

میراث مکتوب- تذكرةالمعاصرين شرح حال يكصد تن از شاعران و عالمان معاصر محمدعلی بن ابیطالب حزين لاهيجی در خود جایی داده است. لاهیجی از نامدارترين دانشمندان صفوى و آخرين چهره­هاى سبك هندى و اصفهانى است. وی، به شرح حال يك صد تن از شاعران و عالمان معاصر خود پرداخته است. نثر اثر منشيانه، مصنوع و متكلف است. ذكر اطلاعات دقيق و معتبر درباره عالمان و شاعران، ضبط دقيق سال تولد و وفات آنها، وضع شغلى هر يك، كاربرد اصطلاحات ديوانى، ادارى و ادبىِ مخصوص آن دوره با اتّكا بر حافظه و بدون دسترسى به اسناد مكتوب، از ويژگی‌هاى اين تذكره است.

 

 

کتابشناسی:

تذكرةالمعاصرين (فارسی)

[شرح حال يكصد تن از شاعران و عالمان معاصر مؤلف]

محمدعلی بن ابیطالب حزين لاهيجی (1103- 1180 هـ.ق)

مقدمه، تصحيح و تعلیقات: معصومه سالک

تهران: 1375ـ 429 ص/ قطع وزيری

با همکاری نشر سایه

میراث مکتوب: 9