تسلیةالعباد

میراث مکتوب- تسلیةالعباد ترجمۀ مسكن‌الفؤاد شهید ثانی كه به منظور تسكین خاطر افسردۀ خود و دیگر دردمندان تألیف کرده، است. این اثر با گردآورى آیات، روایات و وقایع تاریخى درباره گرفتاری‌ها و مصیبت‌هاى مؤمنان و برگزیدگان خداوند، به تسكین خاطر افسردهٔ خود و دیگر دردمندان مى­پردازد. مترجم، مستوفى دیوان اعلى و معارف كارگزارى اول خراسان در دوران سلطنت مظفرالدین شاه قاجار و ملقّب به مجدالادبا و دبیر السلطنه بوده و در عهد ولایت شاهزاده ركن­الدوله علینقى میرزا، فرمانفرمایى خراسان و سیستان را بر عهده داشت.

 

 

کتابشناسی:

تسلیةالعباد (فارسی)

[ترجمۀ مسكنالفؤاد شهید ثانی كه به منظور تسكین خاطر افسردۀ خود و دیگر دردمندان تألیف کرده است]

ترجمه: مجدالأدباء خراسانی (سدۀ 13)

به کوشش محمدرضا انصاری

تهران: 1374ـ 193 ص/ قطع وزیری

با همکاری مؤسسه انتشارات هجرت

میراث مکتوب: 12