ترجمۀ المدخل الی علم احكام‌النجوم

میراث مکتوب- ترجمۀ المدخل الی علم احكام‌النجوم رساله‌اى است در موضوع احكام نجوم. كاربرد لغات كهن فارسى، گاه پهلوى، ترسيم جدولهاى نجومى و يك تقويم يزدگردى و برخى محاسبات نجومى، كه تقريبآ با محاسبات علمى امروز سازگار است، از ويژگيهاى آن به شمار مي‌رود.

 

 

کتابشناسی:

ترجمۀ المدخل الی علم احكامالنجوم (فارسی)    

[ترجمۀ رسالهای در احكام نجوم دارای جدول تقويم نجومی و برخی محاسبات نجومی (تألیف 365 هـ.ق)]

ابونصر حسنبن علی قمی (سدۀ 4)؛ از مترجمی ناشناخته

مقدمه، تصحيح و تحقیق: جليل اخوان زنجانی

تهران: 1375ـ 408 ص/ قطع وزيری

با همکاری شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

میراث مکتوب: 13