الجماهر فی الجواهر

میراث مکتوب- الجماهر فی الجواهر اثری در كانیشناسی با مقدمهای در مباحث اقتصاد كلان است. الجماهر فی الجواهر اثر ارزشمند ابوریحان بیرونی (362 ـ 440 هـق) از آثاری است که دربارة سنگها و فلزات قیمتی به رشتة تحریر درآمده و نویسنده افزون بر آن آگاهی‌های جغرافیایی، تاریخی، ادبی و لغوی بسیاری را ارائه و به مباحث فلسفی و عامیانه توجه می‌نماید. این اثر حدود شصت سال پیش برای نخستین بار منتشر شده است و به دلیل کاستی‌ها و افتادگی‌های فراوان آن، تصحیح مجدد آن ضرورت یافته است.

 

 

کتابشناسی:

الجماهر فی الجواهر (عربی)

[در كانیشناسی با مقدمهای در مباحث اقتصاد كلان]

ابوريحان محمد بن احمد بيرونی (362ـ440هـ . ق)

تحقیق: يوسف الهادی

تهران: 1374ـ 562 ص/ قطع وزيری

با همکاری شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

میراث مکتوب: 16