عیار دانش

میراث مکتوب- عیار دانش اثری فلسفی به شیوه مشّائی در دو بخش الهیات و طبیعیات است. مؤلّف، از حكماى عصر صفوى و از شاگردان محقّق خوانسارى است. این كتاب كه تنها اثر شناخته شده وى به شمار می‌آید، از معدود آثار فلسفى عهد صفوى است كه به شیوه مشّائى به زبان فارسى در دو بخش طبیعیات و الهیات نگاشته شده است.

 

 

کتابشناسی:

عیار دانش (فارسی)

[اثری فلسفی به شیوه مشّائی در دو بخش الهیات و طبیعیات]

علی نقی‌‌بن احمد بهبهانی (سدۀ 10)

مقدمه، تصحیح و تحقیق: سید علی موسوی بهبهانی

تهران: 1377ـ 460 ص/ قطع وزیری

شابک: 8 ـ 5 ـ 90006 ـ 964

با همکاری انتشارات بنیان

میراث مکتوب: 18