قاموس‌البحرين

میراث مکتوب- قاموس‌البحرين اثری در علم كلام با نوآوری‌‌هايی در تقرير مباحث و استدلالها است. مؤلف در این اثر با ديدى انتقادى به تقریر و تحليل آراى حكماى مشّاء و اشراق، و متكلّمان معتزله و اشاعره مى­پردازد. وى تحت تأثير انديشه­هاى امام فخر رازى است، امّا در شيوه تقرير مباحث و ارائه دلايل جديد در دو بخش امور عامّه و مسائل علم كلام داراى ابتكاراتى است.

 

 

کتابشناسی:

قاموس‌البحرين (فارسی)

[علم كلام با نوآوری‌‌هايی در تقرير مباحث و استدلالها]

محمـد ابوالفضل محمد مشهـور به «حميد مفتی»

(تأليف به سال 814 هـ . ق)

تصحيح: علی اوجبی با همکاری دفتر نشر میراث مکتوب

تهران: 1374ـ 396 ص/ قطع وزيری

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

میراث مکتوب: 19