مجمل رَشوَند

میراث مکتوب- مجمل رَشوَند اثری در شيوۀ زندگی ايل رشوند و اطّلاعات جغرافيايی و اجتماعی منطقه رودبار الموت در دورۀ قاجار است. مؤلف کتاب، دوران سه پادشاه قاجار، فتحعلى شاه، محمّدشاه و ناصرالدّين را حضور داشته و رئيس ايل بزرگ رشوند بوده است. وی در بخشى از كتاب، كه خاطرات زندگى ديوانى و خانوادگى اوست، به وضع و شيوه زندگى ايل رشوند مى­پردازد. اين اثر حاوى اطلاعاتى سودمند درباره ديگر طوايف، خاندان‌های ايلات پراكنده در اين ناحيه و گزارش‌هاى بسيار ارزشمند از نواحى اطراف رودبار الموت و احوال مردان سياسى و دينى آن روزگار قزوين است.

 

 

کتابشناسی:

مجمل رَشوَند (فارسی)

[شيوۀ زندگی ايل رشوند و اطّلاعات جغرافيايی و اجتماعی منطقه رودبار الموت در دورۀ قاجار]

محمدعلی خان رشوند (سدۀ 13)

مقدمه، تصحيح و تحقیق: منوچهر ستوده، عنايتاللّه مجيدی

تهران: 1376ـ 471 ص/ قطع وزيری

میراث مکتوب: 20