ترجمۀ تقويم‌التواريخ

میراث مکتوب- ترجمۀ تقويم‌التواريخ سالشمار وقایع مهم جهان از آغاز آفرينش تا سال 1085  هـ.ق است. مؤلف، نويسندة ترك تبارِ تازى­نويس و صاحب دائرةالمعارف كشف‌الظنون است. در اين اثر ثبت رويدادهاى مهم جهان از آغاز آفرينش تا ابتداى هجرت نبوى (ص) به صورت گاهشمار و از آن پس تا سال 1085 به صورت سالشمار آمده است. خاستگاه حوادث كتاب بيشتر در محدوده جغرافيايى سرزمينهاى عثمانى، عراق، عربستان و ايران بوده است. به نظر مي‌رسد ثبت حوادث سنوات پس از زمان تأليف كتاب ـ 1058 تا 1085 ـ توسط مترجم افزوده شده باشد.

 

 

کتابشناسی:

ترجمۀ تقويم‌التواريخ (فارسی)

[سالشمار وقایع مهم جهان از آغاز آفرينش تا سال 1085  هـ.ق]

مصطفی بن عبدالله چلبی مشهور به «حاجی خليفه» (1017- 1067 هـ.ق)؛ از مترجمی ناشناخته

تصحيح: ميرهاشم محدّث

تهران: 1376 (چ 1)- 524 ص؛ 1384 (چ 2)- 550 ص/ قطع وزيری

شابک: 5 ـ 98 ـ 6781 ـ 964

چاپ اول با همکاری  احیاء کتاب

میراث مکتوب: 22