تائيۀ عبدالرّحمان جامی

میراث مکتوب- تائيۀ عبدالرّحمان جامی ترجمۀ منظوم تائيۀ ابن فارض به انضمام شرح محمود قيصری است. این اثر، تنها ترجمة منظوم از تأئيه كبراى ابن فارض مصرى در ادبيات فارسى است. شرح 104 بيت از تائيه به قلم محمود قيصرى كه كاتب يا خود جامى آن را ذيل هر بيت فارسى آورده، مصحح را بر آن داشته است تا ادامة شرح كم‌نظير منتشر نشده قيصرى را براى مزيد فايده بر آن بيفزايد.

 

 

کتابشناسی:

تائيۀ عبدالرّحمان جامی (عربی ـ فارسی)

[ترجمۀ منظوم تائيۀ ابن فارض به انضمام شرح محمود قيصری]

نورالدّین عبدالرّحمن بن احمد جامی (سدۀ 9)

مقدمه، تصحيح و تحقیق: صادق خورشا

تهران: 1376ـ 346 ص/ قطع وزيری

 شابک: 4 ـ 45 ـ 5548 ـ 964

با همکاری نشر نقطه

میراث مکتوب: 26