سرلوحه دستنویسی از مختارنامه عطار

میراث مکتوب - تصویری که می بینیم مربوط به سرلوحه دستنویسی از مختارنامۀ عطار نیشابوری (نسخه 4178 کتابخانه مجلس، مورخ 819 ق) است. مختارنامه مجموعه ای از رباعیات عطار است که توسط خود وی گردآوری شده است. متن اثر توسط دکتر شفیعی کدکنی تصحیح و منتشر شده است.
برای دیدن تصویر کامل نگاره بر روی تصویر متوسط کلیک کنید.