گزارش میراث شماره 7

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون
مباحث متن پژوهی و نسخه شناسی
دورۀ دوم، سال اول، شماره هفتم، فروردین 1386

 

فهرست مطالب
سخن سردبیر
آسیب شناسی متون (10)/ 2
مقاله
اهمیت سفرنامه های فارسی/ 3
نشست ها و همایش ها/ 5
تاریخ علم، منطق و فلسفه در آثار خواجه نصیر الدین طوسی/5
واکنش جهان اسلام نسبت به موضوع جهانی سازی غرب/7
اخبار علمی و فرهنگی/ 9
اعتقاد به «نحوست تربیع» و تأثیر آن بر آثار هنری
همایش بین المللی رودکی
آئین نامه ثبت آثار در کتابخانۀ ملی
معرفی کتاب/ 19
معرفی نشریات/ 32
تازه های میراث مکتوب/ 38
گزارش
چند نسخه از شیراز/ 40
نامه ها/ 42
چکیده انگلیسی/ 1