رسائل فارسی جرجانی

میراث مکتوب- رسائل فارسی جرجانی نه رسالۀ فارسی كلامی با نثری رسا و شيوا را شامل است. مؤلف از عالمان فقيه و متكلم گمنام شيعى است كه نُه رساله از رسائل وى در اين كتاب گرد آمده است. وی براى تبيين باورهاى خود و ردّ عقايد مخالفان به آيات قرآنى، احاديث نبوى و روايات و اخبار استناد و استشهاد مى­كند. رسائل جرجانى با بيانى رسا و شيوا نوشته شده و اثرى از نثر مغلق دوره مغولى و يا صفوى در آن مشهود نيست و از هر گونه عبارات متكلف و مصنوع به دور است.

 

 

کتابشناسی:

رسائل فارسی جرجانی (فارسی)

[نه رسالۀ فارسی كلامی با نثری رسا و شيوا]

ضياءالدّينبن سديدالدّينجرجانی (سدۀ 9)

تصحيح و تحقیق: معصومه نورمحمدی

تهران: 1375ـ 252 ص/ قطع وزیری

شابک: X ـ 17 ـ 5568 ـ 964

با همکاری اهل قلم

میراث مکتوب: 44