حكمت خاقانيه

میراث مکتوب- حكمت خاقانيه دوره مختصرى است در حكمت مشّا، شامل: منطق، طبيعيات و الهيات. مؤلف، على رغم اشتهار در فقه، در قالب آثارى چون كشف اللئام، در دانشهاى عقلى نيز تبحّرى خاص داشت. آنچه بر اهميت اين كتاب می‌افزايد افزون  بر نثر روان، ايجاز و تبويب منطقى، ابداعات و نوآوريهايى است كه در تقرير، تبيين و تقسيمات مباحث منطقى، نظريات و براهين خاصّ فلسفى ارائه كرده است.

 

 

کتابشناسی:

حكمت خاقانيه (فارسی)

[دورۀ مختصر منطق، طبيعيات و الهيات]

بهاء­الدین محمد بن تاج­الدین حسن اصفهانی مشهور به «فاضل هندی» (سدۀ11)

مقدمه: غلامحسين ابراهيمی دينانی

تصحیح: دفتر نشر میراث مکتوب

تهران: 1377ـ 187 ص/ قطع وزيری

شابک: 1 ـ 6 ـ 90733 ـ 964

میراث مکتوب: 46