لطايف‌الأمثال و طرايف‌الأقوال

میراث مکتوب- لطايف‌الأمثال و طرايف‌الأقوال شرح فارسی 281 مَثَل عربی را شامل است. وطواط را از پیشروان نثر فنّی فارسی دانسته‌اند؛ چرا که شيوه سخن وی در نثر گرچه ساده و روان، امّا آميخته با سجع است. امّا لطايف‌الأمثال، بجز ديباچهٔ مصنوع آن، در مقايسه با ديگر آثار منثور بويژه منشآت، در مجموع نثرى روان و ساده دارد و در آن قسمت‌ها كه به سجع مى¬گرايد خالى از تكلّف است. از جمله آثار اوست: حدائق السحر فى دقائق الشعر، ديوان فارسى، ديوان عربى و نثر اللثالى.

 

 

کتابشناسی:

لطايف‌الأمثال و طرايف‌الأقوال (فارسی)

[شرح فارسی 281 مَثَل عربی]

رشيدالدّين وطواط (درگذشتۀ573 هـ. ق)

مقدمه، تصحيح و تعلیقات: حبيبه دانشآموز

تهران: 1376ـ 288 ص/ قطع وزيری

شابک: 9 ـ 26 ـ 5568 ـ 964

با همکاری اهل قلم

میراث مکتوب: 47