تذکرةالشعراء

میراث مکتوب- تذکرةالشعراء سرگذشت 343 تن از پادشاهان و شاعران معاصر مؤلف به همراه نمونه‌هایی از سرودهها و آثار آنان است. سلطان محمد مطربى سمرقندى، اديب، شاعر و تذكره­نويس نامبردار ماوراءالنهر است كه در عهد شيبانيان و اشترخانيان مي‌زيسته است. وی در اين اثر تذكرة سيصد و چهل و سه تن از سلاطين و امراى ماوراءالنهر و شاعران معاصر خود را در گسترة جغرافياى زبان فارسى با ذكر نمونه­هايى از سروده­ها، لطايف و طرايف اقوال آنان گرد آورده و در خلال سطور آن آيات، احاديث، حكايات شيرين و فنون بديعه و امور عجبيه متنوعه از هر باب گنجانيده است.

 

 

کتابشناسی:

تذکرةالشعراء (فارسی)

[سرگذشت 343 تن از پادشاهان و شاعران معاصر مؤلف به همراه نمونه‌هایی از سرودهها و آثار آنان]

سلطان محمد مطربی سمرقندی (966-1040 هـ.ق)

مقدمه، تحشیه و تعلیقات: علی رفیعی علامرودشتی؛ مقدمه: اصغر جانفدا

تهران: 1377 (چ1) و 1382 (چ2) ـ 802 ص/ قطع وزيری

شابک: 3 ـ 5 ـ 90733 ـ 964

میراث مکتوب: 48