تاریخ بخارا، خوقند و کاشغر

میراث مکتوب- تاریخ بخارا، خوقند و کاشغر، تاریخ کامل و فنی رخدادهای دوران شاهان منغیت است. میرزا شمس بخارایی كه عهده‌دار سمت دبيرى پادشاهان منغيتيه ماوراءالنهر بود، به سبب همنشينى با درباريان، حضور در متن وقايع و اشراف بر رخدادها، اين اثر را ارائه كرده است. پرداختن به اوضاع اجتماعى، اعتقادى و نظامى مردم در كنار نقل وقايع سياسى از ویژگی­های این کتاب است. محتمل است بخش دوم کتاب، افزوده ناشر روسی گرگریف باشد. این اثر را محمد حسن­خان ياور از متن مُتَرجَم روسى به فارسى برگردانيده است.

 

 

کتابشناسی:

تاریخ بخارا، خوقند و کاشغر (فارسی)

[تاریخ کامل و فنی رخدادهای دوران شاهان منغیت]

میرزا شمس بخارایی (سدۀ 13)

مقدمه، تصحيح و تحقیق: محمد اکبر عشیق

تهران: 1377 ـ 340 ص/ قطع وزيری

شابک: X ـ 7 ـ 90733 ـ 964

میراث مکتوب: 51