گزارش میراث شماره 18- 17

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون
نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی
دورۀ دوم، سال دوم، شماره هفدهم و هجدهم، بهمن و اسفند 1386

 

فهرست مطالب
سخن سردبیر
آسیب شناسی تصحیح و چاپ متون (16): بخل گنجوری، نسخه بدل بی گناه و محقق گناهکار!/ 2
جستار/ 4
صلوة مسعودی متنی فارسی از سدۀ ششم هجری
اختصارات در نسخه های خطی
پاره ها و نکته ها/ 10
بررسی کتاب/ 14
معرفی کتاب/ 48
کتابخانۀ متن شناسی/ 59
معرفی نشریات/ 62
معرفی مراکز/ 67
نشست ها و همایش ها
گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی/ 69
تازه های میراث/ 71
نامه ها/ 73
چکیده انگلیسی