بلاغت و عروض و قافیه در ادب فارسی

میراث مکتوب- گروه دانشنامۀ تحقیقات ادبی، پس از به پایان رساندن تألیف دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی و مدیریت زنده‌یاد استاد اسماعیل سعادت، عضو پیوستۀ فقید فرهنگستان، در دو نسخۀ ۷ و ۱۲جلدی، در حال سامان دادن به مجموعه‌های تخصصی مندرج در دانشنامه است. از جملۀ این موضوعات است: انواع ادبیات و سبک‌های ادبی، ادبیات معاصر، ایران‌شناسان، ادبیات ایران پیش از اسلام، مداخل مربوط به حوزۀ بلاغت و فنون و آرایه‌های ادبی، دستور زبان فارسی، کتاب‌های تاریخی و تذکره‌های فارسی، زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، اعلام قرآنی و دینی، نویسندگان و شاعران پارسی‌گوی، اهم کتاب‌های نظم و نثر فارسی، جای‌های تاریخی و افسانه‌ای، فرهنگ‌ها.

مجموعۀ حاضر برگزیده‌ای از مقالات دانشنامۀ زبان و ادب فارسی است شامل نزدیک به دویست و هشتاد مقاله که در آن‌ها به اهم اطلاعات مربوط به حوزۀ بلاغت فارسی، اعم از فصاحت، بلاغت، معانی، بیان، بدیع و عروض و قافیۀ فارسی پرداخته شده است.

این مجموعه، به‌منظور دسترسی سریع‌تر خوانندگان به مداخل و مقالات، بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است. کثرت اصطلاحات و همچنین اشتراک بعضی عناوین بین دو و گاه سه مبحث، از دیگر دلایل الفبایی کردن این مجموعه بوده است. بیان این نکته ضروری است که مؤلفان مقالات دانشنامه به سیر تحول علوم مذکور توجه داشته‌اند و در تألیف مقالات، عموماً دیدگاه استادان علوم بلاغت و عروض جدید را نیز مدّنظر داشته‌اند.

مجموعۀ دوجلدی بلاغت و عروض و قافیه در ادب فارسی، برگزیده‌ای از مقالات دانشنامۀ زبان و ادب فارسی است که به کوشش دکتر آمنه بیدگلی، عضو هیئت علمی و معاون گروه دانشنامۀ تحقیقات ادبی، گردآوری شده و فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با همکاری انتشارات سخن، آن را در ۱۲۲۸ صفحه و با شمارگان ۷۰۰ نسخه، به بهای ۲۲۵هزار تومان منتشر کرده است.