خَريدةُالقَصر وَ جَريدةُالعَصر فی ذکر فضلاءِ اهلِ خراسان و هراة

میراث مکتوب- خریدة القصر و جریدةالعصر کتابی است در ده بخش شامل شرح حال شاعران ایران، عراق، شام، حجاز، یمن، مصر، مراکش و اندلس که به خامة عمادالدین اصفهانی (519ـ597هـ.ق) ادیب، شاعر و تاریخ‌نگار پر آوازة سدة ششم به رشتة تحریر درآمده است. کتاب حاضر بخش شاعران اصفهان از این اثر ارزشمند است و در آن شرح حال شاعرانی که میان سالهای 500 تا 572 زیسته‌اند، گردآمده است.

 

 

کتابشناسی:

خَريدةُالقَصر وَ جَريدةُالعَصر فی ذکر فضلاءِ اهلِ خراسان و هراة [3ج] (عربی)

[شرح حال اجمالی شعرای عربی‌سرای اصفهان، خراسان، هرات و فارس]

عمادالدين الاصفهانی (درگذشتۀ 597 هـ.ق)

مقدمه و تحقیق: عدنان محمدآل طعمه

تهران: 1377 (ج1) و 1378 (ج 2و3) ـ 1164 ص/ قطع وزيری

شابک: 1- 07- 6781-964 (دوره)/ شابک: 4-00-6781-964 (ج1)

شابک: 0-02-6781-964 (ج2)/ شابک: 7-21-6781-964  (ج3)

میراث مکتوب: 52