ظفرنامۀ خسروی

میراث مکتوب- ظفرنامۀ خسروی از منابع دست اول در تاریخ آسیای میانه و افغانستان نیمۀ اول سدۀ نوزدهم میلادی است. مؤلف این کتاب را در بخارا و به فارسى تاجيكى، در بيان وقايع دوران سلطنت سيد امير نصراللّه (1242 تا 1277 ﻫ . ق) فرزند امير حيدر از سلاطين منغيتيه نگاشته است. اين اثر از منابع دست اوّل راجع به تاريخ آسياى ميانه و افغانستان در نيمه اول سده نوزدهم ميلادى به شمار مي‌رود.

 

 

کتابشناسی:

ظفرنامۀ خسروی (فارسی)

[از منابع دست اول در تاریخ آسیای میانه و افغانستان (نیمۀ اول سدۀ نوزدهم میلادی)]

مؤلفی ناشناخته (سدۀ 13)

تصحيح و تحشیه: منوچهر ستوده؛ مقدمه: اسماعیل رحمت­اُف

تهران: 1377 ـ 263 ص/ قطع وزيری

شابک: 5 ـ 4 ـ 90733 ـ 964

میراث مکتوب: 53