تاريخ آل سلجوق در آناطولی

میراث مکتوب- مؤلف در کتاب تاريخ آل سلجوق در آناطولی از اصل و نسب و خاستگاه دودمان سلاجقه و آغاز برپايى سلطنت ايشان سخن مى­گويد. سپس به استقرار حكومت شاخه‌اى از سلجوقيان در آسياى صغير و شرح احوال و افعال سلاطين اين سلسله در آناطولى روم می‌پردازد. اسلوب ساده و روان و شيوة نگارش و رسم الخط اين اثر، ويژگى دوران مؤلف را داراست.

 

 

کتابشناسی:

تاريخ آل سلجوق در آناطولی (فارسی)

[نسب و خاستگاه آل سلجوق و شرح احوال و افعال سلاطين اين سلسله در آناطولی روم]

از مؤلفی ناشناخته (زنده در 765 هـ.ق)

مقدمه، تصحيح و تعلیقات: نادره جلالی

تهران: 1377ـ 160 ص/ قطع وزيری

شابک: 6 ـ 9 ـ 90733 ـ 964

میراث مکتوب: 54