ديوان جامی

میراث مکاوب-  جامى به پيشنهاد امير عليشير نوايى و با توجه به شيوه امير خسرو دهلوى، كه در قرن نهم از مقتدايان بزرگ شعر شمرده مى­شد، دواوين سه گانه خود را مشتمل بر قصايد، مثنويات، غزليات، مقطّعات، رباعيات و معمّيات به مناسبت سه دوره حيات خود تنظيم كرده و آنها را بترتيب: فاتحةالشباب، واسطةالعقد و خاتمةالحياة ناميد.

 

 

کتابشناسی:

ديوان جامی [2 ج] (فارسی)

[شامل سه ديوان: فاتحةالشباب، واسطةالعقد و خاتمةالحياة]

نورالدّين عبدالرّحمانبن احمد جامی (817- 898 هـ.ق)

مقدمه و تصحيح: اعلاخان افصحزاد زیر نظر دفتر نشر میراث مکتوب

تهران: 1378ـ 1657 ص/ قطع وزيری

شابک: 2 ـ 15 ـ 6781 ـ 964 (دوره)/ شابک: 6-13-6781-964 (ج 1)

شابک: 4-14-6781-964 (ج 2)

با همکاری مرکز مطالعات ایرانیِ انستیتو شرق­­شناسی و میراث خطی

میراث مکتوب: 57