مثنوی هفت اورنگ

میراث مکتوب- این کتاب دربردارنده مثنويهاى 1. سلسلة الذهب، در سه دفتر .2 سلامان و ابسال 3. تحفةالأحرار 4. سُبحةالأبرار 5. يوسف و زليخا 6. ليلى و مجنون 7. خردنامه اسكندرى است. مثنوى هفت اورنگ را جامى به تقليد از امير خسرو دهلوى و حكيم نظامى گنجوى، سرود و در اين راه توفيق یافت.

 

 

کتابشناسی:

مثنوی هفت اورنگ [2 ج] (فارسی)

[مشتمل بر مثنوی‌های: سلسلةالذهب، سلامان و ابسال، تحفةالاحرار، سبحةالابرار، يوسف وزليخا، ليلی و مجنون و خردنامۀ اسكندری]

نورالدّين عبدالرّحمانبن احمد جامی (817 ـ 898 هـ . ق)

مقدمه: اعلا خان افصح­زاد

تحقیق و تصحيح: جابلقا دادعليشاه، اصغر جانفدا، ظاهر احراری، حسين احمد تربيت زیر نظر دفتر نشر میراث مکتوب

تهران: 1378ـ 1622 ص/ قطع وزيری

شابک: 3-06-6781-964 (دوره)/ شابک: 9-03-6781-964 (ج 1)

شابک: 5 ـ 05 ـ 6781 ـ 964 (ج 2)

با همکاری مرکز مطالعات ایرانیِ انستیتو شرق­­شناسی و میراث خطی

میراث مکتوب: 58