فهرست نسخه‌های خطّی مدرسۀ نمازی خوی

میراث مکتوب- فهرست نسخه‌های خطّی مدرسۀ نمازی خوی دربردارنده فهرست نسخه­های خطی مدرسة نمازی خوی است که تنظیم و ترتیب مواد استخراجی از نسخه­ها بر طبق اسلوب فهرست نسخه­های خطی کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی صورت گرفته است. در پایان فهارس متعددی از مطالب کتاب تهیه گردیده است.

 

 

کتابشناسی:

فهرست نسخه‌های خطّی مدرسۀ نمازی خوی (فارسی)

[معرفی 793 جلد از نسخههای خطی مدرسۀ علمیۀ نمازی خوی]

تهیه و تنظیم: علی صدرائی خوئی

تهران: 1376 ـ 539 ص/ قطع وزيری

با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

میراث مکتوب: 60