فهرست نسخه‌های خطّی مدرسۀ خاتم‌الأنبیاء (صدر) بابل

میراث مکتوب- این اثر پس از معرفی نسخه­های خطی مدرسه خاتم الانبیاء (صدر) بابل به ترتیب شماره، دربردارنده فهرست مؤلفین، کاتبین، واقفین اعلام متفرقه، فهرست الفبایی کتب معرفی شده، کتب ضمنی، فهرست موضوعی کتب و امکنه است.

 

 

کتابشناسی:

فهرست نسخه‌های خطّی مدرسۀ خاتم‌الأنبیاء (صدر) بابل (فارسی)

[معرفی 329 جلد از نسخههای خطی مدرسۀ خاتمالانبیاء بابل]

به کوشش علی صدرائی خوئی، محمود طیّار مراغی، ابوالفضل حافظیان بابلی

تهران: 1376 ـ 280 ص/ قطع وزيری

میراث مکتوب: 62