شرح ثمره بطلميوس

میراث مکتوب- گفته مى­شود شرح ثمره بطلميوس خلاصه كتاب ديگر بطلميوس ـ يعنى اربعه = چهار مقاله = Tetrabiblos است، قديمى­ترين كتاب احكام نجومى است. در ميان شروحى كه بر كتاب ثمره نوشته شده، شرح ثمره بطلميوس خواجه نصیرالدين طوسى (597 ـ 672 ﻫ . ق) از همه معروفتر است. این کتاب اگر چه در احكام نجوم است، امّا خواجه نصير بعضى از كلمات آن را از ديدگاه فلسفى مدّ نظر قرار داده و به شرح آن پرداخته است.

 

 

کتابشناسی:

شرح ثمره بطلميوس (فارسی)

[شرح علمی و فلسفی خواجه نصير بر كتاب صد كلمه (ثمره) بطلميوس در احكام نجوم]

خواجه نصيرالدّين طوسی (597- 672 هـ.ق)

مقدمه، تصحيح و تحقیق: جليل اخوان زنجانی

تهران: 1378ـ 200 ص/ قطع وزيری

شابک: 5 ـ 22 ـ 6781 ـ 964

میراث مکتوب: 65