فردوسی و شاهنامه‌سرایی

میراث مکتوب- گروه دانشنامۀ تحقیقات ادبی، پس از به پایان رساندن تألیف دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی و مدیریت زنده‌یاد استاد اسماعیل سعادت، عضو پیوستۀ فقید فرهنگستان، در دو نسخۀ ۷ و ۱۲ جلدی، در حال سامان دادن به مجموعه‌های تخصصی مندرج در دانشنامه است. از جملۀ این موضوعات است: انواع ادبیات و سبک‌های ادبی، ادبیات معاصر، ایران‌شناسان، ادبیات ایران پیش از اسلام، مداخل مربوط به حوزۀ بلاغت و فنون و آرایه‌های ادبی، دستور زبان فارسی، کتاب‌های تاریخی و تذکره‌های فارسی، زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، اعلام قرآنی و دینی، نویسندگان و شاعران پارسی‌گوی، اهم کتاب‌های نظم و نثر فارسی، جای‌های تاریخی و افسانه‌ای، فرهنگ‌ها.

فردوسی و شاهنامه‌سرایی مجموعه‌ای است از گزیدۀ مقالات دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، که مستقیم یا غیرمستقیم، مرتبط با شاهنامۀ فردوسی است. بخشی از این مقالات در سه جلد اول دانشنامه منتشر شده است و بخش دیگر مربوط به جلد‌های چهارم تا ششم دانشنامه است که به‌تدریج در آینده انتشار خواهد یافت.

گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در نظر دارد که مجموعه‌های دیگری از مقالات دانشنامه را هم که مرتبط با موضوع واحدی است جداگانه به‌صورت کتاب‌های مستقل منتشر کند.

این مجموعه بالغ‌بر یکصد و پنجاه مقاله است که در یازده بخش تنظیم شده و به‌طور کلی جامعِ مهم‌ترین اطلاعات مربوط به شاهنامۀ فردوسی است و سه دورۀ تاریخی پیش از شاهنامه، سرایش شاهنامه، و بعد از سرایش شاهنامه را در بر می‌گیرد.

مجموعۀ فردوسی و شاهنامه‌سرایی، برگزیده‌ای از مقالات دانشنامۀ زبان و ادب فارسی است که فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با همکاری انتشارات سخن، آن را در ۱۲۰۴ صفحه و با شمارگان ۷۰۰ نسخه، به بهای ۲۲۵هزار تومان منتشر کرده است.