فروغستان

میراث مکتوب- محمدمهدی فروغ اصفهانی از ادیبان و شاعران عهد فتحعلی شاه قاجار است که در دوران اقامت در تهران در منصب «استيفا و سررشته‌دارى معاملات ديوانى» خدمت مى­كرد. وی در اين كتاب در كنار مطالب فنّ سياق و استيفا (محاسبات ديوانى)، مباحثى مانند شناخت اوقات و اعياد و مقياس‌هاى زمانى و مكانى و آنچه با علم استيفا و ماليات و خراج دولتى مرتبط مى­شده، مطرح كرده است.

 

 

کتابشناسی:

فروغستان (فارسی)

[دانشنامۀ فن استيفا و سياق همراه با شناخت اوقات و اعياد و مقياسهای زمانی و مكانی مرتبط با علم استيفا]

محمدمهدی فروغ اصفهانی (در سال 1258 هـ.ق)

به کوشش ايرج افشار

تهران: 1378 (چ 1) ؛ 1395 (چ2) ـ 407 ص / قطع وزيری

شابک: 2 ـ 29 ـ 6781 ـ 964

میراث مکتوب: 68