سعادتنامه يا روزنامۀ غزوات هندوستان

میراث مکتوب- این اثر تاريخى، كه ظاهراً قديمى­ترين متن تاريخى در بيان سوانح بخشى از احوال تيمور است، مشتمل بر سه بخش است. 1. شرح اجمالى فتوحات تيمورى. 2. گزارش روزانه وقايعى كه در خلال ـ قريب هشت ماه ـ جنگهاى امير تيمور در شبه قاره هندوستان رخ داده است. 3. شرح بناى مسجد جامع سمرقند به فرمان تيمور. مؤلف در اين اثر از آرايه­هاى لفظى، مطالب حكمى و كلامى و به تناسب حال از سروده­هاى خود و اشعار شاعران بزرگى چون فردوسى، نظامى، سعدى و ديگران بهره برده است.

 

 

کتابشناسی:

سعادتنامه يا روزنامۀ غزوات هندوستان (فارسی)

[گزارش روزنامه وقايع جنگهای تيمور گوركانی در شبه قاره هند درسال­های 800- 801 هـ.ق]

غياثالدّين علی يزدی (سدۀ 8 ـ 9)

به کوشش: ايرج افشار

تهران: 1379ـ 240 ص/ قطع وزيری

شابک: 5 ـ 36 ـ 6781 ـ 964

با همکاری مؤسسۀ مطالعات آسیای مرکزی و غربی دانشگاه کراچی

میراث مکتوب: 72