جواهرالأخبار

میراث مکتوب- این اثر تنها اثر مكتوبى است كه از بوداق منشى مى­شناسيم. مؤلف در اين تاريخ­نامه با اختصار به شرح و نقل حوادث و وقايع روزگار كهن از آغاز آفرينش و هبوط آدم تا به سال 984 هجرى قمرى پرداخته است. بخش پايانى جواهرالأخبار در این اثر آمده و طى آن شرح احوال و حكمرانى دو طايفه تركمان قراقويونلو و آق قويونلو، همچنين بيان ظهور و بسط قدرت سلسله صفويه تا آغار تخت‌نشينى شاه اسماعيل دوم آمده است. اشاره مؤلف به مطالب مهم و تازه تاريخى و پرداختن به مسائل اجتماعى و اقتصادى و بيان برخى اصطلاحات ديوانى مهجور، بر اهميت اين اثر افزوده است.

 

 

کتابشناسی:

جواهرالأخبار (فارسی)

[شرح احوال و حكمرانی دو طايفه تركمان قراقويونلو و آققويونلو و همچنين بيان ظهور و بسط قدرت سلسله صفويه تا آغاز سلطنت شاه اسماعيل دوم]

بوداق منشی قزوينی (سدۀ 10)

مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محسن بهرامنژاد

تهران: 1378ـ 317 ص/ قطع وزيری

شابک: 7 ـ 35 ـ 6781 ـ 964

میراث مکتوب: 73