شرح ديوان منسوب به اميرالمؤمنين علیبن ابی طالب(ع)

میراث مکتوب- این شرح مشهورترين اثر ميبدى است كه آن را در سال 890 ﻫ . ق تأليف كرده است. شارح پس از مقدمه‌­ای مفصل، در شرح ديوان، در ابتدا معانى لغات و نكات صرفى و نحوى ابيات را بيان می‌كند، سپس به ترجمهٔ فارسى اشعار می‌­پردازد و سرانجام مضمون و محتواى بيت يا ابيات مورد نظر را در یک رباعى به نظم می‌­كشد. در مواردى كه در اشعار، تلميحى به داستانى يا واقعه‌اى تاريخى باشد، حكايت آن را ياد می‌كند.

 

 

کتابشناسی:

شرح ديوان منسوب به اميرالمؤمنين علیبن ابی طالب(ع) (فارسی)

[مهمترين شرح فارسی ديوان منسوب به حضرت علی(ع)]

قاضی كمالالدّين میر حسينبن معينالدّين ميبدی يزدی (درگذشتۀ 909 هـ.ق)

مقدمه و تصحيح: حسن رحمانی، سید ابراهيم اشکشيرين

تهران: 1379 (چ1 و چ2)؛ 1390 (چ3)- 999 ص/ قطع وزيری

شابک: X ـ 39 ـ 6781 ـ 964

میراث مکتوب: 77

 

برگزیدۀ هفدهمین دورۀ كتاب سال دانشجويي (1379)