راهنمای تصحیح متون

میراث مکتوب- جویا جهانبخش در این اثر ابتدا به بررسی چیستی نقد و تصحیح متون یعنی عناصر اصلی فرایند تصحیح متن، سپس سیر فرایند تصحیح که دربردارنده گذر مصحح از قرائت نسخه خطی به تنظیم متن مصحَّح، سپس نگارش مقدمه و حواشی و تعلیقات متن مصحَّح، و در نهایت تنظیم و استدراک فهرستها است می­پردازد. در بخش پیوستها، بازسازی متون مفقود، مواضع خطاخیز در حروفچینی، املای امروزینه فارسی و فهرست شماری از مآخذ موضوع گفتار است.

 

 

کتابشناسی:

راهنمای تصحیح متون (فارسی)

[شیوهنامۀ مختصر برای تصحیح و بازخوانی نسخههای خطی]

جویا جهانبخش

تهران: 1378 (چ1)؛ 1384 (چ2)؛ 1390 (چ3) ـ 106 ص/ قطـع وزيری

شابک: 3-37-6781-964

میراث مکتوب: 80