زبور آل داود

میراث مکتوب- این اثر، نسبنامه و ذكر مجملى از احوال اجداد سادات مرعشى ـ از تبار امام زين العابدين عليه السلام ـ و سواد وقفنامه‌ها و قباله‌هاى املاک و اموال غيرمنقول و مستغلات وقفى ايشان است تا اولاد نسبتِ با يكديگر را بدانند و در اين املاک به‌درستى تصرف نمايند. اهمیت این اثر از آن روست که به ذكر تاخت و تاز تيمورلنگ به ايران، ثبت سوانح و حوادث ناگوار اواخر عهد صفويه و بيان وقايع و اتفاقات دوران افشاريه و شرح روابط و مناسبات سادات مرعشى با اين سلسله‌ها پرداخته است.

 

 

کتابشناسی:

زبور آل داود (فارسی)

[نسبنامه و ذكر مجملی از احوال اجداد سادات مرعشی و سواد وقفنامهها و قبالههای املاک آنان]

سلطان هاشم ميرزا (پسر شاه سلیمان ثانی) (سدۀ 13)

تصحيح و تعلیقات: عبدالحسين نوايی

تهران: 1379ـ 189 ص/ قطع وزیری

شابک: 0 ـ 47 ـ 6781 ـ 964

میراث مکتوب: 84