خلد برين

میراث مکتوب- این اثر با نثری منشیانه و استوار روضه ششم و هفتم از كتاب خلدبرين است و به ذكر احوال سلاطين و امراى سلسله‌هاى تيمورى (گوركانى) و تركمانان آق­قويونلو و قراقويونلو و ثبت حوادث و وقايع تاريخى اين دوران اختصاص يافته است. مؤلف در نوشتن خلد برين از كتابهاى عالم آراى عباسى، فتوحات امينى، صفوةالصفا، نفحات الانس، حبيب السير، و احسن التواريخ تأثير پذيرفته است.

 

 

کتابشناسی:

خلد برين (فارسی)

[روضه ششم و هفتم خلد برين در ذكر احوال سلاطين و امرای تیموری و تركمان قراقويونلو و آققويونلو]

محمد يوسف واله اصفهانی قزوينی (سدۀ 11)

به کوشش ميرهاشم محدث

تهران: 1379 (چ1)؛ 1397 (چ2)؛ـ 800 ص/ قطع وزیری

شابک: 9 ـ 51 ـ 6781 ـ 964

میراث مکتوب: 88