شرح اخبار و ابيات و امثال عربی كليله و دمنه

میراث مکتوب- شرح اخبار و ابيات و امثال عربی كليله و دمنه مشتمل بر دو شرح بر اخبار و اشعار و امثال عربى كليله و دمنه است: 1. در شرح اخبار و ابيات و امثال عربى كليله و دمنه، اسفزارى تنها به بيان مفهوم عبارات عربى بسنده كرده و از ترجمه عين آن عبارات پرهيز نموده است و گاه از امثال و ابيات فارسى سود جسته. 2. در شرح اخبار و اشعار و امثال تازى كليله و دمنه، مؤلفى ناشناخته با نثرى ساده و منسجم و به روش ايجاز، نخست الفاظ و تركيبات دشوار عربى را معنى كرده، همچنين مواقع استعمال امثال را بيان نموده است.

 

 

کتابشناسی:

شرح اخبار و ابيات و امثال عربی كليله و دمنه (فارسی)

[دو شرح از سدۀ 6 ـ 7]

فضل‌اللّهبن عثمانبن محمد اسفزاری (تألیف در نیمۀ اول قرن هفتم هجری) و مؤلفی ناشناخته (تألیف در سال 621 هـ.ق)

مقدمه، تصحيح و تعلیقات: بهروز ايمانی

تهران: 1380ـ 795 ص/ قطع وزیری

شابک: 1 ـ 55 ـ 6781 ـ 964

میراث مکتوب: 93

شایستۀ تقدیر در دومین دورۀ همايش حاميان نسخ خطی(1380)