فهرست نسخه‌های خطّی مدرسۀ امام صادق(ع) چالوس

میراث مکتوب- فهرست نسخه‌های خطّی مدرسۀ امام صادق(ع) چالوس پس از بررسی اوضاع تاریخی ـ فرهنگی طبرستان، رویان و چالوس و ارائه شیوه­نامه فهرست و معرفی منبع و مآخذ مورد استفاده، به ارائه فهرست نسخه­های خطی، عکسی و اسناد و مدارک مدرسه امام صادقِ چالوس اهتمام ورزیده است. بخش آخر کتاب دربردارنده نمایه­ها و آلبومی از تصاویر نسخ است.

 

 

کتابشناسی:

فهرست نسخه‌های خطّی مدرسۀ امام صادق(ع) چالوس (فارسی)

[معرفی نسخههای خطی و چـاپ سنگی مدرسـۀ امام صادق(ع) چالوس]

مقدمه: سید رفیعالدّین موسوی، به کوشش محمود طیّار مراغی

تهران: 1381 ـ 385 ص/ قطع وزيری

شابک: 6-61-6781-964

میراث مکتوب: 96