كتاب الأدوار فی الموسيقی

میراث مکتوب- مؤلف از بزرگترين نظريه­پردازان و موسيقي‌دانانِ شناخته شده در تاريخِ موسيقىِ ايران و اكثر سرزمين‌هاى اسلامى است. وی در اين كتاب و دیگر اثر مهم خود با عنوان الرسالة الشرفيه فى علم النسب و الأوزان الايقاعيه به طرح و شرح نظريه­هايى بديع در بابِ موسيقى پرداخته است. وی پايه­گذار مكتبى شناخته مى­شود كه نزد محققانِ معاصر با نام مكتب منتظميه (systematist school) شهرت یافته است.

 

 

کتابشناسی:

كتاب الأدوار فی الموسيقی (فارسی ـ عربی)

[ترجمۀ فارسی به انضمام متن عربی آن؛ از منابع بسيار مهم و كهن در علم موسيقی]

صفیالدّين عبدالمؤمن‌‌بن يوسف‌‌بن فاخر الأرموی البغدادی (درگذشتۀ 693 هـ.ق)؛ از مترجمی ناشناخته

تصحيح: آريو رستمی

تهران: 1380 (چ1)؛ 1396 (چ2)؛ـ 251 ص/ قطع وزيری

شابک: 4 ـ 62 ـ 6781 ـ 964

میراث مکتوب: 97

شایستۀ تقدیر در سومین دورۀ همايش حاميان نسخ خطي (1381)