سفرنامۀ گوهر مقصود

میراث مکتوب- مؤلف از جمله عالمان دينى و فعالان سياسى و نماينده مجلس شوراى ملى در دوره اوّل بود که پس از به توپ بسته شدن مجلس و مدتى اختفا براى آنكه به دست عمال حكومت نيفتد، به مشهد گريخت. این اثر شرح كامل سفر وی به مشهد مقدس است. در اين سفرنامه از مسائل اجتماعى، سياسى، موضوعات روز و تاريخ باستان سخن رفته و از بيداد و برانگيخته شدن تجدّد خواهى انتقاد شده است. این اثر در مجموع نمونه‌اى جامع از مختصات زبانى و فكرى ادبيات مشروطه را ارائه مي‌دهد.

 

 

کتابشناسی:

سفرنامۀ گوهر مقصود (فارسی)

[خاطرات سياسی و اجتماعی دورۀ استبداد صغیر]

آقا سید مصطفی تهرانی (ميرخانی) (1277- 1350 هـ.ق)

به كوشش زهرا ميرخانی

تهران: 1381 (چ 1) و 1385 (چ 2) ـ 447 ص/  قطع وزیری

شابک: 1 ـ 69 ـ 6781 ـ 964

میراث مکتوب: 105