سندبادنامه

 میراث مکتوب- سندبادنامه ـ كه به قول مشهور فراهم آورده حكماى عجم است ـ يكى از كهن‌ترين، مشهورترين و زيباترين آثار ادبى زبان فارسى در آداب كشوردارى و رفتار ملوک با رعاياست. ظهيرى سمرقندى صورت ساده سندبادنامه را با استفاده از آيات قرآن، احاديث، صنايع مختلف ادبى و اشعار و امثال فارسى و عربى به نثر فنى آراسته است.
 
 
کتابشناسی:
سندبادنامه (فارسی)
[كهنترين و زيباترين آثار ادبی فارسی در آداب كشورداری]
محمدبن علی ظهيری سمرقندی(سدۀ 6)
مقدمه، تصحيح و تحقیق: سید محمدباقر كمالالدّينی
تهران: 1381 (چ1)ـ 367 ص. 1392 (چ 2- با نمایه)- 393 ص/ قطع وزيری
شابک (چ1): 1 ـ 72 ـ 6781 ـ 964؛ شابک (چ2) : 6-72- 6781-964-978
چاپ اول با همکاری مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها
میراث مکتوب: 107
برگزیدۀ دهمین دورۀ پایاننامه سال دانشجويي جهاد دانشگاهی (1382)