جهان دانش

میراث مکتوب- جهان دانش اثر ترجمه‌اى است از الكفاية فى علم الهيئة، كه مسعودى، رياضي‌دان و منجّم دوره خویش، به زبان عربى نگاشته بود و توسط خود وى در سال 549 ﻫ . ق به فارسى برگردانده شده است. در اين كتاب به مباحثى چون: اثبات مركزيت زمين، اثبات كروى بودن زمين، پيوستگى اقيانوس اطلس و اقيانوس هند، و... پرداخته شده است. این اثر از نظر تکوین نثر فارسی علمی حائز اهمیت است. از دیگر آثار اوست: آثار علوى، شرحى بر خطبه غّراى ابن سينا در توحيد و ...

 

 

کتابشناسی:

جهان دانش (فارسی)

[ترجمه الكفاية فی علم الهيئة اثر مسعودی]

شرفالدّين محمدبن مسعود مسعودی (تألیف 549 هـ.ق)

مقدمه، تحقیق و تصحيح: جليل اخوان زنجانی

تهران: 1382ـ 254 ص/ قطع وزيری

شابک: 4 ـ 76 ـ 6781 ـ 964

با همکاری فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

میراث مکتوب: 109