تاريخ عالم‌آرای امينی

میراث مکتوب- فضل‌اللّه روزبهان خنجی از دانشمندان و تاريخ‌نگاران اديب و مقارن عهد آق­قويونلوها و صفويان و شيبانيان است. وی، این اثر را با اسناد به مسموعات خود و یا ناقلان ثقه، در شرح احوال ملوك بايندرى از عهد اوزون حسن تا زمان مرگ سلطان يعقوب نگاشته و به گزارش رویدادهای دوران انحطاط تیموریان هرات و ظهور صفویان پرداخته است. هم‌چنین وی در مقدّمه کتاب مسئله خلافت پيامبر اكرم (ص) را مطرح كرده است. اين اثر راهنماى ارزشمندى براى شناخت طبقات اجتماعى، مناصب و مشاغل ديوانى و اقوام آن روزگار به‌شمار مي‌آيد.

 

 

کتابشناسی:

تاريخ عالم‌آرای امينی (فارسی)

[شرح حكمرانی سلاطين آققويونلو و ظهور صفويان]

فضل‌اللّه روزبهان خنجی اصفهانی (سدۀ 9 و 10)

 تصحيح: محمداكبر عشيق

تهران: 1382ـ 597 ص/ قطع وزیری

شابک: 2 ـ 77 ـ 6781 ـ 964

میراث مکتوب: 112

 

شایستۀ تقدیر در پنجمین دورۀ همایش حامیان نسخ خطی (1383)