مجموعه آثار

میراث مکتوب- این اثر مجموعه هشت گزارشى است كه محقّق بدانها دست يافته؛ يعنى: 1. كتابچه خوزستان و راه لرستان 2. گزارش سرخس و قلعه ناصريه 3. كتابچه مرو 4. كلات نادرى (گزارش اوّل) 5. كلات نادرى (گزارش دوّم) 6. كتابچه بازديد تعميرات كلات 7. ماليات فارس 8. سفرنامه مكّه معظّمه. در این اثر بخشى از زواياى مبهمِ اوضاع سياسى ـ اجتماعىِ عصر قاجار بخوبى روشن می‌­شود.

 

 

کتابشناسی:

مجموعه آثار (فارسی)

[مجموعه گزارشهای حاجی عبداللّه از مناطق خوزستان، لرستان، سرخس، كلات نادری و سفرنامه مكّه]

حاجی عبداللّه خان قراگوزلو امير نظام همدانی (درگذشتۀ 1334 هـ.ق)

مقدمه، تصحيح و تعلیقات: عنايت‌اللّه مجيدی

تهران: 1382ـ 480 ص/ قطع وزیری

شابک: 7 ـ 83 ـ 6781 ـ 964

میراث مکتوب: 116