مرآت واردات

میراث مکتوب- این اثر از لحاظ تاريخ عهد صفويان، مخصوصاً به جهت تاريخ سقوط سلسله صفوى و پيامدهاى آن، حائز اهمیت است. در عين حال شامل توصیفی درباره جزاير متعلق به هندوستان، وقايع تاريخى معاصر نويسنده و تذكرة مشايخ صفويه است. همچنین براى بررسى اوضاع ايران در عهد كوتاه افغانان، كوشش‌هاى شاه تهماسب دوم براى اعاده سلطنت صفويان حائز اهمیت بوده و منبعى مهم براى دوران فرمانروايى ملك محمود سيستانى در خراسان به‌شمار مي‌رود.

 

 

کتابشناسی:

مرآت واردات (فارسی)

[تاريخ سقوط صفويان و پيامدهای آن و حكمرانی ملک محمود سيستانی]

محمد شفيع طهرانی «وارد» (سدۀ 11)

مقدمه، تصحيح و تعلیقات: منصور صفتگل

تهران: 1383ـ 293 ص/ قطع وزیری

شابک: 3 ـ 85 ـ 6781 ـ 964

میراث مکتوب: 118